За фонда

Обща информация

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ или Фонд/-ът/-а), лицензирано съгласно ЗДСИЦ от Комисията за Финансов Надзор през януари 2016 година. 

Понастоящем, БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ се притежава на 99,81% от Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ООД (БПД).  

 

Инвестиционни цели

Основната цел на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ е да предостави възможност на български и международни частни и институционални инвеститори да участват на пазара на индустриални проекти в София и другите големи градове на България.

В действие е политика по изпълнение на инвестиционни намерения в областта на индустриалните недвижими имоти в България.

 

Стратегия на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ:

Фокусът на новия едноличен собственик на капитала е насочен върху някои базисни критерии при избор на нови инвестиции - ясна управленска структура, доказан опит, бизнес модел с потенциал за голям растеж и успешна реализация на базата на уникален продукт или услуга.

Нашата корпоративна мисия е разработването и управлението на проекти за недвижими имоти. Ние целим да идентифицираме възможностите за инвестиции и придобиване на нови бизнеси прилагайки нови гъвкави стилове на управление, които генерират печалба и създават стойност. Поддържаме полезни и дълготрайни взаимоотношения с нашите партньори и колеги. 

За разлика от досегашния едноличен собственик на капитала, БПД ще разработи стратегия за финансиране на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ чрез:

 

Дружеството БПД е създадено през 2004 г. и бе първата компания в България, листвана на AIM - алтернативния пазар на Лондонската Фондова Борса. От 2009 г., БПД стана част от групата Тависток - частна инвестиционна компания, основана от инвеститорът Джоузеф Люис преди повече от 40 години.

Групата на Тависток (http://www.tavistock.com/) притежава повече от 200 активи в 15 държави, концентрирани в портфолио от 11 стратегически вертикални области - хотели и курорти, ресторанти, жилищно строителство, земеделие, производство, и други.

БПД е водещ собственик, оператор и инвеститор в областта на индустриалните недвижими имоти в България. Притежава и управлява имоти разположени на ключови локации с около 600 000 кв.м. земя; с обща отдаваема площ от над 100 000 кв.м. с над 200 наематели и клиенти на логистична дейност, както и проекти в процес на развитие, с площ над 400 000 кв.м. Портфолиото ни от проекти включва атрактивни локации в София, Варна, Русе, Плевен, Сандански, Банско.

 

Управление

Новото обслужващо дружество на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, по силата на Решение № 808-ДСИЦ от 14.08.2018 г. на Комисията за финансов надзор, е „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 2" ЕООД (БПД 2), ЕИК 175102073, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2.


Предметът на дейност на БПД 2 включва: покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, строителство; управление на недвижими собствености и на проекти, свързани с недвижими собствености, изграждане на сгради с цел продажба и отдаване под наем, търговия със строителни материали, вътрешно и външно търговска дейност, мениджърски и консултантски услуги, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност, операции по реекспорт, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, търговия, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.


От 2006 г. БПД 2 притежава и обслужва свой собствен индустриален имот в южната част на гр. София, разпростиращ се върху 93 000 кв.м. Имотът представлява бивш Винзавод, с РЗП на сградите в него около 28 500 кв.м. Общият обем РЗП съставлява складови и офисни площи и е постоянно отдаден на почти 100%, наред с част от свободната земя в рамките на имота. Клиентите на БПД 2, с които са сключени договори за наем, са в диапазона 100-115 клиента средно-месечно за периода от 2007 г. до настоящия момент (2018 г.).


До момента БПД 2 извършва самостоятелно обслужването, поддръжката и управлението на собствения си недвижими имот (бивш Винзавод) и извършва строежи и подобрения в него. БПД 2 намира наематели, води преговори с тях и подготвя имотите за предаване в уговореното състояние; осъществява контактите с наемателите, сключва договори, включително събира наемната цена. Освен това следи за точното изпълнение на всички други задължения по наемните договори; следи за състоянието на недвижимите имоти; извършва всички поправки в тях, освен тези, които наемателите са длъжни да правят за своя сметка; заплаща всички данъци, такси, застраховки и консумативи.


БПД 2 води счетоводна и друга отчетност, кореспонденция, консултации.


БПД 2 е дружество, което се стреми да прилага европейските стандарти за фасилити мениджмънт, а именно:
-    Управление и надзор на всички подизпълнители, срещи и преговори с тях, включително оценки;
-    Системна поддръжка (мониторинг) и инженеринг на надеждността на материалните активи и имоти, вкл. управление на договори за планирана/ превантивна и реактивна/ аварийна поддръжка на сгради, оборудване и съоръжения;
-    Отговаря за спазване на законовите разпоредби, налага актуална политика в съответствие със приложимото законодателство, осигурява съответствие с всички стандарти и добри практики в областта на фасилити мениджмънта;
-    Участие при развитието на нови инвестиционни проекти;
-    Участие при придобиване на активи и/или продажбата на такива;
-    Финансово планиране на годишна и средносрочна база, както и на ниво конкретна задача - планиране, бюджетиране, отчитане, изчисления, анализ и бенчмаркинг;
-    Оптимизиране на оперативните и капиталови разходи.


БПД 2 притежава екип от квалифицирани служители и разполага с необходимия кадрови потенциал за предоставяне на консултантски услуги в областта на сключване на сделки и управление на недвижими имоти, извършване на строително-ремонтни дейности, счетоводната отчетност и данъчното законодателство. Обслужването на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще се осъществява само и единствено от персонала на БПД 2.


В резултат на дългогодишния придобит опит при осъществяване на дейността си БПД 2 възприема, прилага и ще прилага и за напред най-добрите практики на управление, а именно - предотвратяване на конфликт на интереси с дружеството със специална инвестиционна цел; предпочитане на интереса на дружеството със специална инвестиционна цел, пред собствения интерес; предоставянето на отчети за извършената работа на дружеството със специална инвестиционна цел; съобразяване с указанията на КФН относно дейността на дружеството със специална инвестиционна цел.


Установената организация на работа, организационна структура и професионален опит и квалификация на екипа на БПД 2 са залог и предпоставка за успешното развитие на компанията като обслужващо дружество на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ.