ОСА

Общи събрания на акционерите

 

2024 

21-06-2024 Покана

21-06-2024 Протокол на Съвета на директорите

21-06-2024 Писмени материали

21-06-2024 Правила за гласуване с пълномощно

21-06-2024 Пълномощно

21-06-2024 Отчет одитен комитет

21-06-2024 Докалд ДВИ

21-06-2024 Политика за възнагражденията

 

 

2023

11-09-2023 Протокол

11-09-2023 Протокол МК

11-09-2023 Заповед МК

 

11-09-2023 Покана

11-09-2023 Протокол на Съвета на директорите

11-09-2023 Писмени материали

11-09-2023 Правила за гласуване с пълномощно

11-09-2023 Пълномощно

 

10-05-2023 Протокол

10-05-2023 Протокол Мандатна комисия

 

10-05-2023 Покана

10-05-2023 Протокол на Съвета на директорите

10-05-2023 Писмени материали

10-05-2023 Правила за гласуване с пълномощно

10-05-2023 Пълномощно

10-05-2023 Доклад ДВИ

10-05-2023 Отчет Одитен комитет

 

 

2022

 

11-07-2022 Протокол

11-07-2022 Списък акционери

11-07-2022 Протокол Мандатна комисия 

11-07-2022 Заповед Мандатна комисия

 

10-06-2022 Протокол

10-06-2022 Заповед Мандатна комисия

10-06-2022 Протокол Мандатна комисия

10-06-2022 Списък акционери

10-06-2022 Книга акционери

 

11-07-2022 Покана

11-07-2022 Протокол на Съвета на директорите

11-07-2022 Писмени материали

11-07-2022 Правила за гласуване

11-07-2022 Пълномощно

11-07-2022 Мотивиран доклад

11-07-2022 Оценка актив

11-07-2022 Оценка наем 

 

10-06-2022 Покана

10-06-2022 Протокол на Съвета на директорите

10-06-2022 Писмени материали

10-06-2022 Правила за гласуване с пълномощно

10-06-2022 Пълномощно

10-06-2022 Доклад ДВИ

10-06-2022 Отчет Одитен комитет

10-06-2022 Декларация за избор на член на Одитен комитет - Анелия Ангелова-Тумбева

10-06-2022 Декларация за избор на член на Одитен комитет - Александър Ненков

10-06-2022 Удостоверение от КПНРО за одитор - Анелия Ангелова-Тумбева

10-06-2022 Автобиография - Александър Ненков

 

 

2021

 

12-11-2021 ИОСА Протокол

12-11-2021 ИОСА Книга акционери

12-11-2021 ИОСА Заповед МК

12-11-2021 ИОСА Протокол МК

 

21-10-2021 ИОСА Заповед МК

21-10-2021 ИОСА Протокол МК 

21-10-2021 ИОСА Списък

21-10-2021 ИОСА Протокол

 

12-11-2021 ИОСА Протокол СД

12-11-2021 ИОСА Покана

12-11-2021 ИОСА Писмени материали по член 224

12-11-2021 ИОСА Пълномощно

12-11-2021 ИОСА Правила за гласуване с пълномощник

12-11-2021 ИОСА Мотивиран доклад

12-11-2021 ИОСА Оценка наем

12-11-2021 ИОСА Оценка актив под наем

12-11-2021 ИОСА Референции

 

21-10-2021 ИОСА Протокол СД

21-10-2021 ИОСА Покана

21-10-2021 ИОСА Писмени материали по член 224

21-10-2021 ИОСА Пълномощно

21-10-2021 ИОСА Правила за гласуване с пълномощник

21-10-2021 ИОСА Мотивиран доклад

21-10-2021 ИОСА Оценка

21-10-2021 ИОСА Референции

21-10-2021 ИОСА Декларация по чл.22. ал. 4 от ЗДСИЦДС

21-10-2021 ИОСА Устав (проект)

 

 

15-06-2021 Протокол от РГОСА

15-06-2021 Уведомление ЯФГ

15-06-2021 Протокол Мандатна комисия

15-06-2021 Списък акционери

15-06-2021 Заповед Мандатна Комисия

 

15-06-2021 РОСА Покана

15-06-2021 РОСА Протокол СД

15-06-2021 РОСА Отчет Одитен комитет

15-06-2021 РОСА Доклад ДВИ

15-06-2021 РОСА Декларация за независимост - Анелия Тумбева

15-06-2021 РОСА Декларация - Александър Ненков

15-06-2021 РОСА Удостоверение от КПНРО за одитор 2021

15-06-2021 РОСА Пълномощно

 

 

26-01-2021 Протокол от ИОСА

26-01-2021 Протокол Мандатна комисия

26-01-2021 Списък акционери

26-01-2021 Заповед Мандатна Комисия

 

26-01-2021 ИОСА Покана

26-01-2021 ИОСА Протокол на СД

26-01-2021 ИОСА Писмени материали

26-01-2021 ИОСА Мотивиран доклад

26-01-2021 ИОСА Оценка наем

26-01-2021 ИОСА Оценка рекламна площ

26-01-2021 ИОСА Правила гласуване с пълномощно

26-01-2021 ИОСА Пълномощно

 

 

2020

 

15-09-2020 Протокол от ИОСА

15-09-2020 Книга акционери

15-09-2020 Списък акционери

15-09-2020 Протокол Мандатна комисия

15-09-2020 Заповед Мандатна комисия

15-09-2020 Политика възнаграждения

 

15-09-2020 ИОСА Писмени материали

15-09-2020 ИОСА Покана

15-09-2020 ИОСА Политика възнаграждения

15-09-2020 ИОСА Правила гласуване с пълномощно

15-09-2020 ИОСА Протокол на СД

15-09-2020 ИОСА Пълномощно

 

12-06-2020 Протокол от РОСА

12-06-2020 Книга акционери

12-06-2020 Списък акционери

12-06-2020 Протокол Мандатна комисия

12-06-2020 Заповед Мандатна комисия

 

12-06-2020 РГОСА Протокол СД свикване РГОСА

12-06-2020 РГОСА Покана

12-06-2020 РГОСА Отчет одитен комитет

12-06-2020 РГОСА Протокол одитен комитет

12-06-2020 РГОСА Писмени материали чл.224 ТЗ

12-06-2020 РГОСА Пълномощно

12-06-2020 РГОСА Доклад ДВИ Иван Даскалов

12-06-2020 РГОСА Доклад ДВИ Деница Маркова

 

 

2019

 

10-09-2019 Протокол от ИОСА

10-09-2019 Книга акционери

10-09-2019 Списък акционери

10-09-2019 Протокол Мандатна комисия

10-09-2019 Заповед Мандатна комисия

 

10-09-2019 Покана за ИОСА

10-09-2019 Протокол СД свикване ИОСА

10-09-2019 Писмени материали по чл.224 ТЗ

10-09-2019 Мотивиран доклад

10-09-2019 Правила за гласуване с пълномощно

10-09-2019 Пълномощно за ИОСА

10-09-2019 Пазарна оценка сграда А3

10-09-2019 Сертификат независим оценител

 

05-06-2019 РГОСА Протокол

05-06-2019 РГОСА Списък акционери

05-06-2019 РГОСА Книга акционери

05-06-2019 РГОСА Протокол Мандатна комисия

05-06-2019 РГОСА Заповед Мандатна комисия

 

05-06-2019 РГОСА Протокол СД свикване РГОСА

05-06-2019 РГОСА Покана

05-06-2019 РГОСА Правила гласуване пълномощно

05-06-2019 РГОСА ГФО и оповестяване

05-06-2019 РГОСА Годишен доклад за дейността

05-06-2019 РГОСА Одиторски доклад

05-06-2019 РГОСА Доклад одитен комитет

05-06-2019 РГОСА Писмени материали чл.224 ТЗ

05-06-2019 РГОСА Пълномощно

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Деница Маркова

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Йордан Лумбев

05-06-2019 РГОСА Доклад Политика възнаграждения

 

15.01.2019 ИОСА Протокол

15.01.2019 ИОСА Заповед Мандатна Комисия

15.01.2019 ИОСА Книга Акционери

15.01.2019 ИОСА Списък Акционери

15.01.2019 ИОСА Протокол Мандатна Комисия

 

15.01.2019 ИОСА Правила гласуванве с пълномощно

15.01.2019 ИОСА Протокол СД

15.01.2019 ИОСА Пазарна оценка

15.01.2019 ИОСА Покана и дневен ред

15.01.2019 ИОСА Пълномощно

15.01.2019 ИОСА Мотивиран доклад по член 114a ЗППЦК

 

 

2018

 

27.04.2018 - Протокол от проведено извънредно ОСА на дата 27.04.2018 г.

27.04.2018 - Протокол на мандатна комисия

27.04.2018 - Списък на акционерите

19.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

19.03.2018 - Материали ИОСА 27.04.2018

14.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ - Отменено ОСА

14.03.2018 - Материали ИОСА 18.04.2018 - Отменено ОСА

 

2017

 

29.12.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

30.11.2017 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

15.11.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

11.10.2017 - Покана за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

30.06.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

31.05.2017 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

 

2016 

15.11.2016 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

14.10.2016 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

14.07.2016 г. - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

09.06.2016 г. - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ