ОСА

Общи събрания на акционерите

 

2019

10-09-2019 Протокол от ИОСА

10-09-2019 Книга акционери

10-09-2019 Списък акционери

10-09-2019 Протокол Мандатна комисия

10-09-2019 Заповед Мандатна комисия

 

10-09-2019 Покана за ИОСА

10-09-2019 Протокол СД свикване ИОСА

10-09-2019 Писмени материали по чл.224 ТЗ

10-09-2019 Мотивиран доклад

10-09-2019 Правила за гласуване с пълномощно

10-09-2019 Пълномощно за ИОСА

10-09-2019 Пазарна оценка сграда А3

10-09-2019 Сертификат независим оценител

 

05-06-2019 РГОСА Протокол

05-06-2019 РГОСА Списък акционери

05-06-2019 РГОСА Книга акционери

05-06-2019 РГОСА Протокол Мандатна комисия

05-06-2019 РГОСА Заповед Мандатна комисия

 

05-06-2019 РГОСА Протокол СД свикване РГОСА

05-06-2019 РГОСА Покана

05-06-2019 РГОСА Правила гласуване пълномощно

05-06-2019 РГОСА ГФО и оповестяване

05-06-2019 РГОСА Годишен доклад за дейността

05-06-2019 РГОСА Одиторски доклад

05-06-2019 РГОСА Доклад одитен комитет

05-06-2019 РГОСА Писмени материали чл.224 ТЗ

05-06-2019 РГОСА Пълномощно

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Деница Маркова

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Йордан Лумбев

05-06-2019 РГОСА Доклад Политика възнаграждения

 

15.01.2019 ИОСА Протокол

15.01.2019 ИОСА Заповед Мандатна Комисия

15.01.2019 ИОСА Книга Акционери

15.01.2019 ИОСА Списък Акционери

15.01.2019 ИОСА Протокол Мандатна Комисия

 

15.01.2019 ИОСА Правила гласуванве с пълномощно

15.01.2019 ИОСА Протокол СД

15.01.2019 ИОСА Пазарна оценка

15.01.2019 ИОСА Покана и дневен ред

15.01.2019 ИОСА Пълномощно

15.01.2019 ИОСА Мотивиран доклад по член 114a ЗППЦК

 

2018

27.04.2018 - Протокол от проведено извънредно ОСА на дата 27.04.2018 г.

27.04.2018 - Протокол на мандатна комисия

27.04.2018 - Списък на акционерите

19.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

19.03.2018 - Материали ИОСА 27.04.2018

14.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ - Отменено ОСА

14.03.2018 - Материали ИОСА 18.04.2018 - Отменено ОСА

 

2017

29.12.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

30.11.2017 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

15.11.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

11.10.2017 - Покана за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

30.06.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

31.05.2017 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

 

2016 

15.11.2016 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

14.10.2016 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

14.07.2016 г. - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

09.06.2016 г. - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ