ОСА

Общи събрания на акционерите

 

2019

10-09-2019 Покана за ИОСА

10-09-2019 Протокол СД свикване ИОСА

10-09-2019 Писмени материали по чл.224 ТЗ

10-09-2019 Мотивиран доклад

10-09-2019 Правила за гласуване с пълномощно

10-09-2019 Пълномощно за ИОСА

10-09-2019 Пазарна оценка сграда А3

10-09-2019 Сертификат независим оценител

 

05-06-2019 РГОСА Протокол

05-06-2019 РГОСА Списък акционери

05-06-2019 РГОСА Книга акционери

05-06-2019 РГОСА Протокол Мандатна комисия

05-06-2019 РГОСА Заповед Мандатна комисия

 

05-06-2019 РГОСА Протокол СД свикване РГОСА

05-06-2019 РГОСА Покана

05-06-2019 РГОСА Правила гласуване пълномощно

05-06-2019 РГОСА ГФО и оповестяване

05-06-2019 РГОСА Годишен доклад за дейността

05-06-2019 РГОСА Одиторски доклад

05-06-2019 РГОСА Доклад одитен комитет

05-06-2019 РГОСА Писмени материали чл.224 ТЗ

05-06-2019 РГОСА Пълномощно

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Деница Маркова

05-06-2019 РГОСА Доклад ДВИ Йордан Лумбев

05-06-2019 РГОСА Доклад Политика възнаграждения

 

2019

15.01.2019 ИОСА Протокол

15.01.2019 ИОСА Заповед Мандатна Комисия

15.01.2019 ИОСА Книга Акционери

15.01.2019 ИОСА Списък Акционери

15.01.2019 ИОСА Протокол Мандатна Комисия

 

15.01.2019 ИОСА Правила гласуванве с пълномощно

15.01.2019 ИОСА Протокол СД

15.01.2019 ИОСА Пазарна оценка

15.01.2019 ИОСА Покана и дневен ред

15.01.2019 ИОСА Пълномощно

15.01.2019 ИОСА Мотивиран доклад по член 114a ЗППЦК

 

2018

27.04.2018 - Протокол от проведено извънредно ОСА на дата 27.04.2018 г.

27.04.2018 - Протокол на мандатна комисия

27.04.2018 - Списък на акционерите

19.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

19.03.2018 - Материали ИОСА 27.04.2018

14.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ - Отменено ОСА

14.03.2018 - Материали ИОСА 18.04.2018 - Отменено ОСА

 

2017

29.12.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

30.11.2017 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

15.11.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

11.10.2017 - Покана за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

30.06.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

31.05.2017 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

 

2016 

15.11.2016 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

14.10.2016 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

14.07.2016 г. - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

09.06.2016 г. - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ