ОСА

Общи събрания на акционерите

 

2019

15.01.2019 ИОСА Протокол

15.01.2019 ИОСА Заповед Мандатна Комисия

15.01.2019 ИОСА Книга Акционери

15.01.2019 ИОСА Списък Акционери

15.01.2019 ИОСА Протокол Мандатна Комисия

15.01.2019 ИОСА Правила гласуванве с пълномощно

15.01.2019 ИОСА Протокол СД

15.01.2019 ИОСА Пазарна оценка

15.01.2019 ИОСА Покана и дневен ред

15.01.2019 ИОСА Пълномощно

15.01.2019 ИОСА Мотивиран доклад по член 114a ЗППЦК

 

2018

27.04.2018 - Протокол от проведено извънредно ОСА на дата 27.04.2018 г.

27.04.2018 - Протокол на мандатна комисия

27.04.2018 - Списък на акционерите

19.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

19.03.2018 - Материали ИОСА 27.04.2018

14.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ - Отменено ОСА

14.03.2018 - Материали ИОСА 18.04.2018 - Отменено ОСА

 

2017

29.12.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

30.11.2017 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

15.11.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

11.10.2017 - Покана за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

30.06.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

31.05.2017 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

 

2016 

15.11.2016 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

14.10.2016 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

14.07.2016 г. - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

09.06.2016 г. - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ