ОСА

Общи събрания на акционерите

 

2019

15.01.2019 ИОСА Правила гласуванве с пълномощно

15.01.2019 ИОСА Протокол СД

15.01.2019 ИОСА Пазарна оценка

15.01.2019 ИОСА Покана и дневен ред

15.01.2019 ИОСА Пълномощно

15.01.2019 ИОСА Мотивиран доклад по член 114a ЗППЦК

 

2018

27.04.2018 - Протокол от проведено извънредно ОСА на дата 27.04.2018 г.

27.04.2018 - Протокол на мандатна комисия

27.04.2018 - Списък на акционерите

19.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

19.03.2018 - Материали ИОСА 27.04.2018

14.03.2018 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ - Отменено ОСА

14.03.2018 - Материали ИОСА 18.04.2018 - Отменено ОСА

 

2017

29.12.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

30.11.2017 - Покана за ОСА на акционерите на АФНИ АДСИЦ

15.11.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

11.10.2017 - Покана за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

30.06.2017 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

31.05.2017 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

 

2016 

15.11.2016 - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

14.10.2016 - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ

14.07.2016 г. - Протокол от проведено Общо събрание на акционерите

09.06.2016 г. - Покана и дневен ред за Общо събрание на акционерите на АФНИ АДСИЦ