Проекти

Към днешна дата БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ няма проекти в процес на развитие. 

Дружеството притежава следните инвестиционни имоти: