Новини

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

thumb

Уважаеми инвеститори,

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев 137, бл. 1, ет. 2, ЕИК 203645531, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни варанти. Подписката се счита за успешно приключила, ако са записани най - малко 100 000 000 (сто милиона) броя от предлаганите варанти.

Пълният текст на съобщението може да намерите тук.

Текстът на Проспекта може да намерите тук или в под-секция Документи на секция ЗА ИНВЕСТИТОРИ.

 

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2018-10-23