Новини

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb

Уважаеми Инвеститори,

В резултат на упражняване на права по емисия варанти ISIN BG9200001188, са записани и изцяло заплатени 2 000 000 броя акции, с номинална стойност 1 лев. Предвид това, към края на месец август 2019 г., размерът на капитала на дружеството се е променил от 650 000 лв. на 2 650 000 лв. разпределени в съответния брой акции, с номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала на дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с вписване № 20190812134834 от 12.08.2019 г. 

Уведомлението по чл. 112д ЗППЦК може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-09-02