Новини

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb

УВАЖАЕМИ Инвеститори,

В законово определения срок, Ви уведомяваме, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти ISIN BG9200001188, са записани и изцяло заплатени 5 250 000 броя нови акции, с номинална стойност 1 лев. Предвид това, към края на месец септември 2021 г., размерът на капитала на дружеството се е променил от 2 650 000 лв. на 7 900 000 лв., разпределени в съответния брой акции, с номинална стойност от 1 лев.

Увеличението на капитала на дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с вписване № 20210903102603 от 03.09.2021 г.

Уведомлението по чл. 112д ЗППЦК може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

      

2021-10-01