Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

Във връзка със задължението ни, произтичащо от разпоредбата на чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 и чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК относно оповестяване на информация за сключена сделка от страна на публичното дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, в деня на сключването ѝ, уведомяваме Ви за следното:

На 24.11.2021 г. бе сключена сделка по придобиване от страна на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на недвижим имот в гр. Русе.

Уведомлението може да намерите тук.

 
2021-11-24