Новини

Увеличение на капитала чрез емитиране на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти

thumb

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК и в законоустановения срок „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е представило на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и на Централен депозитар АД протокол от заседание на Съвета на директорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, проведено на 20.08.2018 г., на което са взети решения относно увеличение на капитала на дружеството чрез емитиране на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти. За инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, е определен „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД. Протоколът може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2018-08-21