Новини

"БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД"

thumb

Уважаеми инвеститори,

В изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламента относно пазарната злоупотреба, ви уведомяваме, че на 12.12.2018 г. „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ получи Удостоверение от Патентното ведомство на Република България, от което е видно, че на 23.11.2018 г. в Държавния регистър на марките е вписано прехвърляне на правото върху търговска марка с per. № 103128. Вписването на прехвърлянето съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за марките и географските означения е извършено по искане на публичното дружество с вх. № 70105434/02.11.2018 г.

В резултат на това, понастоящем и „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД".

Уведомлението до КФН и обществеността може да намерите тук.

Удостоверението може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2018-12-12