Новини

Междинен отчет за първото тримесечие на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2019 г.
Прочети повече
2019-04-25

Годишен отчет за 2018 г.

thumb
Годишен отчет за 2018 г.
Прочети повече
2019-03-26

Междинен отчет за 2018 г.

thumb
Междинен отчет за 2018 г.
Прочети повече
2019-01-29

Проведено ИОСА на 15-01-2019 г.

thumb
Проведено ИОСА на 15-01-2019 г.
Прочети повече
2019-01-16

"БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД"

thumb
"БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД"
Прочети повече
2018-12-12

Извънредно ОСА за 15-01-2019 г.

thumb
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИОСА - 15.01.2019
Прочети повече
2018-12-07

Резултати от публично предлагане

thumb
В изпълнение на изискванията на чл. 1126, ал. 12 от ЗППЦК и в установения в същата разпоредба срок, ви уведомяваме за резултатите от публично предлагане (подписката) на 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни варанти на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, съгласно решения на Съвета на директорите от 22.06.2018 г. и 20.08.2018 г.
Прочети повече
2018-11-09

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ за деветмесечието на 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ за деветмесечието на 2018 Г.
Прочети повече
2018-10-29

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

thumb
Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на варанти за увеличение на капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ – 23.10.2018 г.
Прочети повече
2018-10-23

Потвърден проспект за публично предлагане на емисия варанти

thumb
Комисията за финансов надзор (КФН) издаде Решение № 964-Е/16.10.2018 г., с което потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, гр. София
Прочети повече
2018-10-17

Увеличение на капитала чрез емитиране на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти

thumb
За инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, е определен „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД.
Прочети повече
2018-08-21

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ има ново обслужващо дружество

thumb
„Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 2“ ЕООД ЕИК 175102073 е новото обслужващо дружество по отношение на дейността на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
Прочети повече
2018-08-15

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-07-23

Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти

thumb
Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти
Прочети повече
2018-07-12

Промени в обстоятелствата относно дружеството

thumb
Промени в обстоятелствата относно дружеството
Прочети повече
2018-06-04

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-04-23

Нов директор за връзки с инвеститорите

thumb
г-н Веселин Илков - нов директор за връзки с инвеститорите
Прочети повече
2018-04-04

Годишен финансов отчет 2017

thumb
Финансов отчет на ARCO 2017г
Прочети повече
2018-03-30