Новини

Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.
Прочети повече
2019-07-29

Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.
Прочети повече
2019-07-29

Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК

thumb
Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК
Прочети повече
2019-07-04

Увеличение на капитала след упражняване на варанти

thumb
Увеличение на капитала след упражняване на варанти
Прочети повече
2019-07-03

Проведено Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2019-07-02

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2019-06-26

Проведено РГОСА на 5 юни 2019 г.

thumb
проведеното на 5 юни 2019 г. Редовно годишно ОСА
Прочети повече
2019-06-05

Придобиване недвижим имот в гр. Бургас

thumb
Придобиване на недвижим имот – поземлен имот с площ 15 999 кв.м. в гр. Бургас.
Прочети повече
2019-05-22

Редовно годишно ОСА за 2019 г.

thumb
Документите за РГОСА за 2019 г.
Прочети повече
2019-05-06

Междинен отчет за първото тримесечие на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2019 г.
Прочети повече
2019-04-25

Годишен отчет за 2018 г.

thumb
Годишен отчет за 2018 г.
Прочети повече
2019-03-26

Междинен отчет за 2018 г.

thumb
Междинен отчет за 2018 г.
Прочети повече
2019-01-29

Проведено ИОСА на 15-01-2019 г.

thumb
Проведено ИОСА на 15-01-2019 г.
Прочети повече
2019-01-16

"БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД"

thumb
"БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ е съпритежател на търговската марка на „БПД"
Прочети повече
2018-12-12

Извънредно ОСА за 15-01-2019 г.

thumb
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИОСА - 15.01.2019
Прочети повече
2018-12-07

Резултати от публично предлагане

thumb
В изпълнение на изискванията на чл. 1126, ал. 12 от ЗППЦК и в установения в същата разпоредба срок, ви уведомяваме за резултатите от публично предлагане (подписката) на 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни варанти на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, съгласно решения на Съвета на директорите от 22.06.2018 г. и 20.08.2018 г.
Прочети повече
2018-11-09

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ за деветмесечието на 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ за деветмесечието на 2018 Г.
Прочети повече
2018-10-29

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

thumb
Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на варанти за увеличение на капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ – 23.10.2018 г.
Прочети повече
2018-10-23

Потвърден проспект за публично предлагане на емисия варанти

thumb
Комисията за финансов надзор (КФН) издаде Решение № 964-Е/16.10.2018 г., с което потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, гр. София
Прочети повече
2018-10-17

Увеличение на капитала чрез емитиране на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти

thumb
За инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, е определен „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД.
Прочети повече
2018-08-21